Suomen kansanveneliiton säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Kansanveneliitto - Finlands Folkbåtsförbund ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus:

a) edistää ja kehittää kansanveneharrastusta Suomessa ja pitää yhteyttä vastaaviin yhdistyksiin muissa maissa sekä hankkia tietoja kansanvenepurjehduksen ulkomailla tapahtuvasta kehityksestä ja pitää jäsenet tässä suhteessa ajan tasalla,

b) toimia Suomen kansanvenepurjehtijoita yhdistävänä siteenä ja levittää laajempiin piireihin kiinnostusta kansanvenepurjehdusta kohtaan,

c) osallistua ja myötävaikuttaa kansanvenekilpapurjehdusten ja mestaruuskilpailujen järjestämiseen Suomessa,

d) auttaa jäsentensä osallistumista ulkomaisiin purjehduskilpailuihin sekä helpottaa ulkomaisten kansanveneiden osallistumista Suomessa pidettäviin kilpailuihin,
e) pitää huolta, että mahdolliset uudet luokkamääräykset eivät ole ristiriidassa kansanveneen alkuperäismääräysten tarkoituksen kanssa.

3 §

Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet ja sen tarkoitusperät hyväksyvät henkilöt.

Liiton kunniajäseneksi voidaan valita sellainen henkilö, joka on edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen valitaan yhdistyksen hallituksen esityksestä vuosikokouksessa, jolloin hyväksymiseen vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §

Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

5 §

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosikokouksessa vahvistetun suuruinen vuotuinen jäsenmaksu ja uuden jäsenen on lisäksi suoritettava vuosikokouksen vahvistama liittymismaksu.

6 §

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai joka käyttäytyy sopimattomasti. Mikäli joku haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, on hänen ilmoitettava tästä yhdistyslain mukaisesti. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei puolen vuoden kuluessa yhdistyksen tilivuoden päättymisestä ole maksanut jäsenmaksuaan.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi kerrallaan siten, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muista jäsenistä 2 tai 3 jäsentä kerrallaan ovat erovuorossa eri vuosina. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri kukin erikseen.

8 §

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla. Hallituksessa tehdään päätökset enemmistöpäätöksillä. Jos äänestyksessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 §

Hallitus voi muodostaa toiminnan kannalta tarpeellisia jaostoja, lautakuntia ja laivueita.

10 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.10.-30.9. Tilit on esitettävä tarkastettavaksi lokakuun 15 päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle lokakuun kuluessa.

11 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään marraskuun aikana ja tällöin käsitellään seuraavat asiat:

- hallituksen vuosikertomus
- hallituksen selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta ja tilintarkastajien lausunto
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
- tulevan toimikauden talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
- hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaali erovuorossa olevien tilalle
- hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
- tilintarkastajien vaali
- muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

Vuosikokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia.

12 §

Ehdotuksen, jonka joku jäsenistä haluaa käsiteltäväksi vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa, tulee olla hallitukselle kirjallisesti toimitettuna vähintään 7 päivää ennen kokousta.

13 §

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
Hallitus on velvollinen 3 viikon kuluessa tällaisen vaatimuksen saapumisesta lähettämään kutsun kokoukseen siten, kun 15 §:ssä on määrätty.

14 §

Kaikki asiat ratkaistaan kokouksissa avoimella äänestyksellä, ellei 1/3 kokouksen osanottajista vaadi suljettua äänestystä. Avoimen äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta. Suljetun äänestyksen mennessä tasan ratkaisee arpa. Asia, jota käsitellään ensimmäistä kertaa yhdistyksen kokouksessa, on lykättävä seuraavaan kokoukseen, jos vähintään 1/3 läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Kokouksissa jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.

15 §

Yhdistyksen kokouksiin tulee toimittaa kutsu vähintään 2 viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä.

16 §

Yhdistyksen purkamiseen tai näiden sääntöjen muutoksiin vaaditaan kahden perättäisen vähintään kahden viikon väliajoin pidetyn kokouksen ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkaantuessa sen varat lankeavat Suomen Meripelastusseura ry:lle.

18 §

Muussa suhteessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

19 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät